Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Konkurs Seniorzy

Konkurs Seniorzy

SZANOWNI SENIORZY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

SZANOWNI SENIORZY

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Gmina Wilków ogłasza nabór/rekrutację do projektu pn. „KLUB SENIORA W GMINIE WILKÓW”, realizowanego na terenie Gminy Wilków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt „Klub Seniora w Gminie Wilków” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy 192/RPLU.11.02.00-06-0013/20-00.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 44 osoby (28 kobiet, 16 mężczyzn) zamieszkujące teren Gminy Wilków w wieku 60 lat i więcej.
Rekrutacja trwa od 25 sierpnia do 7 września 2021 r.

Dokumenty należy składać w biurze projektu, w budynku Urzędu Gminy Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków w dni robocze w godzinach 7:15-15:15, wtorek 8.00-16.00.


Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE
„Klub Seniora w Gminie Wilków"

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego,

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

 

 

 

§ 1

Definicje

 1. Projekt - oznacza to przedsięwzięcie pod nazwą „Klub Seniora w gminie Wilków"
 2. Beneficjent - Gmina Wilków w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiet Rogowianki.
 3. Instytucja Pośrednicząca- Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 4. Biuro projektu - siedziba Urzędu Gminy Wilków
 5. Uczestnik projektu - osoba która rozpoczęła udział w projekcie

 

§ 2

Informacje ogólne

 1. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu Gminy Wilków (28K, 16M), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 osób oraz objęcie 4 osób usługami asystenckimi. W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz usług asystenckich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  Oferowane w projekcie wsparcie bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL 2014-2020.
 2. Kluczowe rezultaty projektu to: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 41, Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu- 41, Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 20, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 44, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie- 44, Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne- 1, 
 3. Projekt jest realizowany do 30.06.2023 r.
 4. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Wilków (za wyjątkiem zaplanowanych wyjazdów integracyjnych).

 

 

§ 3

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami projektu ( grupą docelową) będą 44 osoby, w tym 28 kobiet i 16 mężczyzn, które spełniają kryteria grupy docelowej:
 1. Wiek 60+,
 2. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wilków.

 

 1. Priorytetowo będą traktowane:
 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020” (+5 pkt),
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+5 pkt),
 3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową 0 w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu „Wytycznych w zakresie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” (+ 5 pkt).
 4. osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),  o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+5 pkt) 
 5. osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (+5 pkt),
 6. osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin  w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań  towarzyszących, o których mowa w PO PŻ (+5 pkt),
 7. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu „Wytycznych w zakresie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”(+ 5 pkt).

 

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
 1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
 2. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj. formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia wyrażającego zgodę przetwarzanie danych osobowych i innych oświadczeń określonych przez Beneficjenta w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 3. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych poprzez złożenie: oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Wilków, oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia lub dokument/zaświadczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych - odpowiednie orzeczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia oraz innych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta.
 1. Wzory wyżej wymienionych dokumentów dostępne są w siedzibie Beneficjenta: Urząd Gminy Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków, pokój 203 oraz na stronie internetowej projektu www.gminawilkow.pl

§ 5

Rekrutacja do udziału w projekcie

 1. Rekrutacja: (VII 2021), w której zostanie zebrane 44 os., 4 osoby rezerwowe. Akcja rekrutacyjna odbędzie się na obszarze Gminy Wilków, woj. lubelskie.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans.

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zgłaszają swój udział poprzez złożenie dokumentów określonych w § 4 pkt 1 niniejszego dokumentu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Wilków osobiście lub drogą pocztową.
 2. Rekrutacja jest trójetapowa.
 3. Pierwszy etap polega na zbieraniu dokumentacji rekrutacyjnej.
 4. W drugim etapie zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników projektu, której zadaniem będzie weryfikacja formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów.
 5. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane 44 osoby, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, pod warunkiem spełniania kryteriów i złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.
 6. Dodatkowo punktowane będą:

a)    osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020” (+5 pkt),

b)    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+5 pkt),

c)    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (+ 5 pkt).

d)    osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),  o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+5 pkt) 

e)    osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (+5 pkt),

f)    osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin  w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań  towarzyszących, o których mowa w PO PŻ (+5 pkt),

g)    osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu „Wytycznych w zakresie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”(+ 5 pkt).

 1. Wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

 

§ 6

Zakres wsparcia

 1. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
 1. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach: zajęcia z zakresu kultury fizycznej, rozwijające zainteresowania, poradnictwa psychologicznego, zajęcia prozdrowotne, zajęcia edukacyjne w Klubie Seniora;
 2. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach kulturalnych oraz zwiększających aktywność seniorów w społeczności lokalnej.

 

§ 7

Organizacja wsparcia

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Zajęcia będą się odbywały na terenie gminy Wilków, za wyjątkiem zaplanowanych wyjazdów.

 

§ 8

Obowiązki uczestników projektu

 1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do:
 1. Uczestniczenia w kilku rodzajach wsparcia, które zostały dla Uczestnika/czki Projektu przewidziane zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy,
 2. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
 3. przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i (jeśli dotyczy) przedstawienie zaświadczenia lekarskiego; złożenie kopii tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym;
 4. zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na końcu niniejszego Regulaminu.
 5. podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis w jej imieniu składa rodzic lub opiekun prawny);
 6. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;
 7. Potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
 8. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania projektu.
 1. Uczestnicy/czki Projektu będą monitorowani podczas realizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie.

 

§ 9

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia.
 4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
 2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez Beneficjenta i rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych okoliczności niezależnych od Beneficjenta.
 3. Regulamin i wszelkie pozostałe dokumenty dostępne są w siedzibie projektu.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję wszystkie jego warunki

 

 

 

……………………………………………………………

(Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu