Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

LVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Gminie Wilków,
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/59/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 20 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilków,
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr X/33/2011 Rady Gminy Wilków z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych,
  4. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2022 – 2033,
  5.  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2022.
 5. Zakończenie sesji.