Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.

LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie LXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2023 roku
  2. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIII/103/2020 Rady Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/189/2018 Rady Gminy Wilków z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
  5. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Wilków w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych,
  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2023.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie LXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Wilków

          Józef Błażejewski