Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

Gmina Wilków organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie gminy Wilków;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W gminie Wilków pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Wilków – jako gminny komisarz spisowy.

Osoby zaineresowane pracą rachmistrza terenowego spełniające ww. kryteria proszone są o złożenie wniosku (do pobrania poniżej) do Urzędu Gminy Wilków w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. (wniosek w załączeniu).

Szczegóły:

Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. 

Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelnienia – login do aplikacji e/m-lerning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-lerning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.


Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.


Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.


Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-lerning.

Wyniki egzaminu pojawią się w Systemie Ewidencji Rachmistrzów w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata.


Gminne Biuro Spisowe prześle powiadomienie do rachmistrzów, że mają uzupełnić w e/m-lerning swoje dane.


Rachmistrz wprowadzi w aplikacji e/m-lerning dane niezbędne do zawarcia umowy zlecenia. Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazania zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.

Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

  1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 81 828 10 02 w. 210.

 

Pliki do pobrania

  • docx wniosek- rachmistrz