Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Szkoła Podstawowa w Wilkowie organizuje konkurs na hymn.

Szkoła Podstawowa w Wilkowie organizuje konkurs na hymn.

Konkurs na Hymn Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Szkoła Podstawowa w Wilkowie organizuje konkurs na hymn.

Jest to jeden z etapów nadania naszej placówce

 im. św. Jana Pawła II. |Zachęcamy wszystkie chętne osoby

do pokazania swoich zdolności.

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu na Hymn Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 

I. Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu na tekst hymnu jest Szkoła Podstawowa w Wilkowie.

 

II. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest:

 

 • Uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej
 • Popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym
 • Rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem
 • Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły
 • Rozwijanie aktywności twórczej wśród społeczności szkolnej i gminnej

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8, absolwenci, pracownicy, rodzice

 i sympatycy naszej szkoły.

 • Tekst hymnu powinien być dostosowany do znanej polskiej melodii, z uwzględnieniem powagi hymnu.
 • Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo (do 3 osób).
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
 • Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej.

 

 • Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i przyszłym patronem, Świętym Janem Pawłem II.
 • Hymn powinien zawierać dwie zwrotki i refren.
 • Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę/adres zamieszkania.

 

V. Miejsce i termin składania prac.

 

 • Prace w zaklejonej kopercie należy składać u Dyrektora Szkoły do 18 czerwca 2021 roku.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego tekstu.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych.

 

 • Przy ocenie komisja w szczególności uwzględni:

 

 • zgodność treści z tematem
 • poprawność merytoryczną i językową
 • rytmiczność i oryginalność tekstu

 

 

 • Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu.

 

 • W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę. Uczestnicy dostaną dyplomy okolicznościowe.

 

 

Hymn zostanie zaprezentowany na Uroczystości Nadania Imienia Świętego Jana Pawła II

Szkole Podstawowej  w Wilkowie.