Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wilków – Daniel Kuś przekazał mieszkańcom Gminy sprzęt zakupiony w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. W ramach projektu Gmina dostała środki w kwocie 43 500 zł, całkowita wartość zadania wynosiła 47 244,30. Na wniosek Wójta, Rada Gminy wyraziła zgodę na pokrycie dofinansowania projektu o kwotę 3744,30 zł.