Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Debata nad Raportem o Stanie Gminy Wilków za 2020 rok

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Wilków za 2020 rok

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków w sprawie debaty nad "Raportem o stanie Gminy Wilków za 2020 rok"

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków w sprawie debaty nad "Raportem o stanie Gminy Wilków za 2020 rok"
 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.
„Raport o stanie Gminy Wilków za 2020 rok” został przedlożony Radzie Gminy Wilków w dniu 31 maja 2021 r. 
Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wilków za 2020 rok” na sesji, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r.
Zgodnie z art. 28aa. ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na temat Raportu winien zatem w terminie do dnia 23 czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wilków pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej).

 


                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Wilków

                                                                                                                                                                                                                         Józef Błażejewski