Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Turystyka

Turystyka

Gmina Wilków - Zapraszamy na Powiśle...
Dla turystów którzy z roku na rok coraz liczniej i chętniej odwiedzają Lubelszczyznę, Powiśle kojarzy się przede wszystkim z regionem zlokalizowanym w zachodniej części powiatu opolskiego. Obrazowo można to przedstawić jako przylegle do Wisły tereny pomiędzy mostami w Annopolu i Puławach, a Gmina Wilków zlokalizowana jest pośrodku tego odcinka.
Urozmaicająca rzeźbę  terenu  stroma  krawędź  doliny Wisły, liczne wąwozy  lessowe  ( niektóre mają  po  kilka kilometrów  długości i dochodzą  do 25 m. głębokości ), tworzące  silnie  rozgałęzione  systemy  dolinne, tzw. suche doliny i bezodpływowe zagłębienia, nadwiślańskie  pola wydmowe, równiny i łąki, czynią z tego zakątka Lubelszczyzny miejsce naprawdę godne turystycznej eksploracji. Nie dziwi więc fakt, że tereny Lubelskiego Powiśla w dziewięćdziesięciu procentach objęte są różnorakimi formami ochronnymi. Do najważniejszych i najbardziej znaczących należą:
  Chodelski   Obszar   Chronionego   Krajobrazu   obejmujący   Dolinę rzeki  Chodelki,  jest  jednym   z   najczystszych   i najbardziej   malowniczych terenów na   Lubelszczyźnie.  Występują tu bardzo   cenne – przyrodniczo i   krajobrazowo   łąki  i  zespoły  stawów  wodnych. Przeprowadzane cyklicznie badania  wykazują  duże i stabilne bogactwo fauny , a w szczególności   różnorodnych  gatunków  owadów  , w tym  stosunkowo   rzadkich  okazów   motyli , trzmieli  oraz  małych  kręgowców, co sprawia że doskonale warunki  gniazdowania i  żerowania  mają  pospolite  i   rzadkie  w  Polsce  ptaki  leśne, wodne   i  polne. 
 Po katastrofalnej powodzi która w 2010 roku nawiedziła te tereny, podjęte zostały intensywne działania w celu   dalszego  wzbogacania    tutejszej   przyrody,   poprzez  programy renaturalizacji  ekosystemów,  wzrostu  retencji  wodnej, restytucji  gatunków i zalesień.    
Kazimierski   Park    Krajobrazowy: 
Jego fragment rozciąga się na terenach Powiśla, i na tym właśnie  na obszarze   utworzono  strefę   ochronną   rzeczki   Jaworzanki. Występują    tu   rozmaite   formy   ukształtowania    terenu  ,   powstałe   na    skutek  kolejnych   zlodowaceń  i   procesów    erozyjnych . Liczne źródełka Jaworzanki  rozprzestrzenione na dosyć dużym pociętym wąwozami obszarze, tworzą sieć maleńkich strumyków, łączących się w jeden ciek na obrzeżach wsi Rogów. Mieszkańcy tej, i okolicznych wiosek miejsce to nazywali „Ośmiornicą” , i w takiej formie nazwa ta podawana jest we wszelkiego rodzaju opracowaniach, przewodnikach i publikacjach. Jest  jedną z niewielu   istniejących   w  kraju  tego   typu   atrakcji przyrodniczych .    
Rezerwat   „Skarpa   Dobrska”  - Utworzony w 1991 roku, o  powierzchni    39,7 ha.  Wysokie na ponad 90 m.n.p.m. urwisko rozgraniczające  Równinę Bełżycką   opadającą w tym miejscu   ku   Kotlinie   Chodelskiej. Nadbudowana  jest  płatem lessowym  kilkumetrowej grubości , który  determinuje   jej   urzeźbienie.  Obok   prostych   form   erozyjnych   z    niewielkimi   rozgałęzieniami  ,  wytworzyły  się  głęboko  wcięte   suche  doliny. Jest to kolejne po piotrawińskich kamieniołomach miejsce z którego podziwiać można  fascynujący   krajobraz Małopolskiego Przełomu Wisły.  Rośnie tu około 40  rzadkich  roślin  z licznie  występującym  miłkiem  wiosennym  , którego  żółte  kwiaty  pojawiają  się z pierwszą  zieloną trawą.   W okolicznych sadach pojawiają się  liczne w tych stronach bażanty i rzadsze kuropatwy. Na rozciągające  się u podnóża skarpy łąki, wychodzą czasami sarny lub kozły. Zdarza się też napotkać wędrującego łosia. Sprowadzony kilkanaście lat temu bóbr, do tego stopnia  zadomowił  się w płynącej u podnóża skarpy  rzece Chodelce, że dla mieszkańców i przyjeżdzających tu wędkarzy, jego widok nie budzi już nawet zdziwienia.
            Utworzony w tym samym 1991 roku  Rezerwat  „Krowia  Wyspa „ jest  rezerwatem  typu  faunistycznego, głównie  ornitologicznego.  Celem  ochrony  jest   zachowanie znajdujących się w tym miejscu  stanowisk lęgowych wielu  gatunków  ptaków . Każdy  ornitolog   może ucieszyć   swe  oczy  i pogłębić    wiedzę  , dzięki   występującym  tam   ptakom . Na  wyspie  gnieżdżą  się  takie  gatunki  ptaków  jak:  krzyżówka , cyranka , cyraneczka , płaskonos, sieweczka  rzeczna, czajka, batalion, mewa  śmieszka, mewa  białogłowa, mewa  pospolita,  skowronek  polny pliszka żółta,  brzegówka oraz  jako rzadkość na wiślanych terenach -  kulon i ostrygojad. Krowia Wyspa jest jedynym legowiskiem ostrygojada w tej części Polski. Prawdopodobnie stało się tak, dlatego że  od niepamiętnych czasów „ Krowia Wyspa” użytkowana  była  jako  pastwisko, dla krów, koni i owiec, mieszkańców pobliskiej wsi Podgórz. Na szczęście dla ptactwa, nie stosowano na wyspie żadnych, poza naturalnymi form  gleby. Nie stosowano oprysków ani nawozów sztucznych.  Ten sposób  gospodarowania doprowadził do wykształcenia się  specyficznego  zbiorowiska  roślinnego, umożliwiającego ptakom zakładanie stanowisk lęgowych.
O  wyjątkowości Powiśla  decyduje przede wszystkim, piękny, urozmaicony różnorodną rzeźbą terenu, niezwykle  malowniczy  krajobraz ; doskonale wkomponowane weń owocowe  sady  i  wprowadzony na Powiśle  w  ostatnim   stuleciu -  chmiel, którego symetryczne – emanujące soczystą zielenią poletka, szczególnie wczesną wiosną i jesienią, stanowią idealne uzupełnienie  tej przyrodniczej kompozycji. Co szczególnie przyciąga bywających w pobliskim Kazimierzu, artystów – malarzy , fotografów, miłośników przyrody.
Do najcenniejszych istniejących zabytków należą: Kościół parafialny p.w. św. Floriana i św. Urszuli, wybudowany na miejscu nie istniejącego dziś kościoła, powstałego wraz z parafią w 1325r.( konsekrowany w 1468r ) który dotrwał do początków XVII w. Obecnie istniejący , powstał z fundacji rodziny Głuskich w latach 1613 - 1631.W 1720 został zniszczony przez pożar, w połowie XVIII w. odbudowany. Jednym z proboszczów parafii był znany w terenie działacz i przywódca powstania styczniowego ks. Józef Błażowski - zmarł na zesłaniu . Kaplica w Polanówce wzniesiona w 1743 roku, z fundacji Marianny z Polanowskich Łabęckiej i poświęcona św. Barbarze – opiekunce osób wykonujących niebezpieczne zawody. Swój obecny, klasycystyczny styl zawdzięcza przebudowie, którą zainicjował w 1838 roku prawnuk fundatorki – Karol Łabęcki
 Dzięki zróżnicowanym formom terenowym – jest to idealny teren dla wszystkich tych którzy preferują czynne formy wypoczynku. W ostatnich latach przeprowadzono i odnowiono ponad 95 km szlaków turystycznych. Przeznaczonych zarówno dla turystyki pieszej jak i rowerowej oraz narciarskiej. Zapraszamy.