Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Urząd Gminy

Urząd Gminy

Zadania własne gminy:

 • Urząd realizuje zadania dotyczące zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Referaty i stanowiska pracy:

 • Wójt Gminy
 • Zastęca Wójta
 • Sekretarz Gminy
 • Skarbnik Gminy
 • Stanowisko ds. obsługi organów gminy i prowadzenia sekretariatu
 • Stanowisko ds. obsługi prawnej
 • Stanowisko ds. administracyjno-biurowych
 • Referat Gospaodarki Komunalnej, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
 • Stanowisko pracy ds. kultury, rekreacji i sportu
 • Koordynator ds. unijnych, rozwoju lokalnego i promocji gminy
 • Referat spraw społeczno-obywatelskich
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat obsługi administracyjnej szkół