Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Unia Europejska

Unia Europejska

Projekty realizowane przez Gminę Wilków współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa Nr RPLU.05.02.00-06-0094/19-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/19

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Wilków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE. Cel główny projektu jakim zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Wilków poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE wpisuje się w realizację celu szczegółowego osi priorytetowej 5 RPO WL: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Wartość projektu: 2 123 935,93
Wkład EFRR: 1 455 879,47

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wskaźnika rezultatu specyficznego dzięki głębokiej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii o 2 114,61 GJ/rok oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych m mocy 15,66 kW oraz systemu 3 powietrznych pomp ciepła niosąc za sobą ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.


Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0101/16-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/16

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Wilków tj. Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Wszystkie planowane do realizacji działania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą znacznej poprawie efektywności energetycznej budynków. Zakres projektu, obejmujący szeroki zakres prac (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) składają się na głęboką termomodernizacje energetyczną budynków.

Planowane efekty: Dzięki wykonaniu projektu i osiągnięciu zakładanych celów szczegółowych Urząd Gminy oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie staną się obiektami o niskim zapotrzebowaniu na energię.

 

Wartość projektu: 817 605,35

Wkład EFRR: 469 458,48


Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii w gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0065-16-00

Nr konkursu RPLU.04.01.00-IŻ-00-06-001/16

Cel projektu: Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędna, wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Cel bezpośredni  inwestycji to zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celu  ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wilków dzięki jej wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Celem bezpośrednim jest wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej, wzrost efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Planowane efekty: Montaż nowych instalacji produkujących energię cieplną wpłynie na redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Wykonanie instalacji solarnych spowoduje obniżenie produkcji energii z dotychczasowych źródeł. Projekt wpłynie na poprawę powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalanie paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U.

 

Wartość projektu: 3 924 438,47

Wkład EFRR: 2 685 043,43