Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Unia Europejska

Unia Europejska

Projekty realizowane przez Gminę Wilków współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020:

Tytuł projektu: „Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Kłodnicy”

Projekt finansowany z:  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Zakres rzeczowy :

 1. Docieplenie ścian.
 2. Dach
 3. Opaska
 4. Stolarka okienna i drzwiowa
 5. Daszki
 6. Instalacje sanitarne
 7. Tynki wewnętrzne i oblicowania
 8. Kominy
 9. Instalacja odgromowa
 10. Wykonanie materiałów edukacyjnych/promocyjnych do utworzenia Izby Dziedzictwa Rybackiego
 11. Gablota ekspozycyjna

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Wzrost liczby osób społeczności lokalnej korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury.

Wskaźnikiem realizacji operacji jest: 1 sztuka obiektu objętego wsparciem przystosowawczym na rzecz kultywowania i edukacji dziedzictwa rybackiego.

Kwota pomocy finansowej w wysokości : 300 000,00 zł

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR e wysokości: 255 000,00


 

Projekt grantowy - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Umowa o powierzenie grantu nr 1600/2022

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Środki otrzymane w ramach projektu zostały przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tabletów dla 18 uczniów.

Wartość projektu: 47 244,30 zł
Dofinansowanie: 43 500, 00 zł
Realizacja projektu: 10 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy


 

Tytuł projektu: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilków”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.5 : Promocja niskoemisyjności

Umowa Nr RPLU.05.05.00-06-0071/19

Nr konkursu RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Wilków. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Wilków, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 454 opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie. Powyższy cel jest opisem przyszłego stanu rzeczy, jest konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony w czasie. Cel główny jest spójny z celem Dział. 5.5., którym jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020. W wyniku realizacji celu głównego nastąpi: -zwiększenie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń- unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności regionu -zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego -poprawa jakości życia mieszkańców Gminy -ograniczenie zużycia surowców.

Planowane efekty: Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED (454 szt.). Wymiana istniejących wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych na oprawy typu LED o całkowitym poborze mocy: 35W (ilość do wymiany 400 kpl. 54W ilość do wymiany 54 kpl. z 5-krotną regulacją mocy oprawy), dobranych na podstawie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego, zainstalowanie oprogramowania zarządzającego sterowaniem oświetlenia oraz zapewnienie utrzymania transmisji przesyłanych danych z 23 sterowników zainstalowanych w szafkach oświetlenia ulicznego. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 42,17 Mg/rok, liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 454 szt.

 

Wartość projektu: 650 982,03

Wkład EFRR: 449 865,62

 


 

 

 

Nazwa operacji: "Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1294 w miejscowości Dobre na odcinku od km 0+000,00 do km 0+215,84"

Cel operacji: Celem planowanej operacji jest poprawa i podwyższenie parametrów technicznych i  eksploatacyjnych infrastruktury drogowej na terenie gminy Wilków poprzez przebudowę drogi na działce o nr ewid. 1294 w m. Dobre. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy parametrów drogi, komfortu jazdy, a także ułatwi dostęp mieszkańcom miejscowości Dobre do ośrodka gminnego oraz budynków użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole podstawowej w Dobrem będący siedzibą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobre oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem).

Planowanym efektem operacji będzie: powstanie 216 metrowego odcinka drogi, która uzyska kategorię drogi gminnej klasy dojazdowej.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Umową Nr 00150 -65151-UM0300553/19 zawartą w dniu 10 października 2019 r. przyznano pomoc z EFRROW w wysokości 74 527,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Całkowita wartość zadania: 117 126,79 zł


Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa Nr RPLU.05.02.00-06-0094/19-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/19

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Wilków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE. Cel główny projektu jakim zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Wilków poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE wpisuje się w realizację celu szczegółowego osi priorytetowej 5 RPO WL: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Wartość projektu: 2 123 935,93
Wkład EFRR: 1 455 879,47

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wskaźnika rezultatu specyficznego dzięki głębokiej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii o 2 114,61 GJ/rok oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych m mocy 15,66 kW oraz systemu 3 powietrznych pomp ciepła niosąc za sobą ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.


Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0101/16-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/16

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Wilków tj. Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Wszystkie planowane do realizacji działania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą znacznej poprawie efektywności energetycznej budynków. Zakres projektu, obejmujący szeroki zakres prac (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) składają się na głęboką termomodernizacje energetyczną budynków.

Planowane efekty: Dzięki wykonaniu projektu i osiągnięciu zakładanych celów szczegółowych Urząd Gminy oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie staną się obiektami o niskim zapotrzebowaniu na energię.

 

Wartość projektu: 817 605,35

Wkład EFRR: 469 458,48


Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii w gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0065-16-00

Nr konkursu RPLU.04.01.00-IŻ-00-06-001/16

Cel projektu: Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędna, wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Cel bezpośredni  inwestycji to zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celu  ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wilków dzięki jej wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Celem bezpośrednim jest wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej, wzrost efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Planowane efekty: Montaż nowych instalacji produkujących energię cieplną wpłynie na redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Wykonanie instalacji solarnych spowoduje obniżenie produkcji energii z dotychczasowych źródeł. Projekt wpłynie na poprawę powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalanie paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U.

 

Wartość projektu: 3 924 438,47

Wkład EFRR: 2 685 043,43

 

 

             Gmina Wilków przekazała szkołom podstawowym z terenu gminy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”.

Gmina Wilków realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego.

         Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

         Przystąpienie do projektu umożliwiło Gminie Wilków zakup 24 sztuk laptopów na łączną kwotę 53 106,48 zł dla 3 szkół , które znajdują się na terenie gminy.

Gmina Wilków przekazała szkołom podstawowym z terenu gminy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła”.

Gmina Wilków realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego.

         Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

         Przystąpienie do projektu umożliwiło Gminie Wilków zakup 27 sztuk laptopów na łączną kwotę 59 744,79 zł dla 3 szkół , które znajdują się na terenie gminy.

 


 

Tytuł projektu: „Klub Seniora w Gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa  11 Włączenie społeczne

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Umowa Nr 192/RPLU.11.02.00-06-0013/20-00

Nr konkursu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20

Cel projektu: Celem głównym projektu pod nazwą „Klub Seniora w gminie Wilków” jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu Gminy Wilków (28K, 16M), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 osób oraz objęcie 4 osób usługami asystenckimi. W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz usług asystenckich.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Wartość projektu: 623 675,00 zł

Wkład EFS: 516 875,00 zł


Tytuł projekt: OZE w gminie Wilków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Umowa nr RPLU.04.01.00-06-0087/19-00

 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, pomp aerotermalnych i instalacji fotowoltaicznych. 133 Instalacje zostaną zamontowane na

obiektach prywatnych w Gminie Wilków o łącznej mocy 0,51 MW. a) kolektory słoneczne - razem: 70 szt., w tym: - 2 - panelowe o mocy 3,4 kW: 47szt., - 3 - panelowe

o mocy 5,1 kW: 23 szt. b) aerotermalne pompy ciepła o mocy 3,5 kW: 7 szt. c) fotowoltaika: 56 szt. (19 szt. po 3,1 kW i 37 szt po 4,03). Łączna moc dla energii

słonecznej: 0,4851 MW. Łączna moc dla energii aerotermalnej: 0,0245 MW Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii cieplnej zostaną zastąpione darmową

energią słoneczną oraz aerotermalną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego

mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Wilków (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili

chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Wskaźniki projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,51 MW. Produkcja energii

cieplnej - 104,63 MWht/rok, Produkcja energii elektrycznej MWhe/rok - 197,60. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej - 77 szt. Liczba jednostek wytwarzania

energii elektrycznej- 56 szt. Spadek emisji CO 2 - 199,26 Mg/rok. Jakość powietrza w gminie jest dobra; nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza.

 

Cel:

 

Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Wilków. Jakość środowiska zostanie
dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i
poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dlatego też, realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Celem projektu jest realizacja założeń
wynikających z pakietu klimatycznego skupiając się na trzech kluczowych celach: ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, promowaniu stosowania energii ze
źródeł odnawialnych i podnoszeniu sprawności energetycznej.

 

Efektem realizacji niniejszego projektu obejmującego montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp aerotermalnych będzie: - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii co doprowadzi do ograniczenia zużycia energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych a tym samym przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz pyłów - wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Realizacja inwestycji spowoduje szereg pozytywnych oddziaływań na środowisko, m.in.: - obniżenie emisji dwutlenku węgla CO2, powodującego efekt
cieplarniany i przyczyniającego się do zmian klimatycznych o 199,26 ton CO2/rok. Poprawie ulegną również warunki życia mieszkańców zarówno w aspekcie
ekologicznym ( zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, poprawa jakości powietrza) jak i w aspekcie ekonomicznym

 

Wartość projektu: 1 690 048,20 zł

Dofinansowanie: 841 611,60 zł