Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Unia Europejska

Unia Europejska

Projekty realizowane przez Gminę Wilków współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020:

Nazwa operacji: "Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1294 w miejscowości Dobre na odcinku od km 0+000,00 do km 0+215,84"

Cel operacji: Celem planowanej operacji jest poprawa i podwyższenie parametrów technicznych i  eksploatacyjnych infrastruktury drogowej na terenie gminy Wilków poprzez przebudowę drogi na działce o nr ewid. 1294 w m. Dobre. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy parametrów drogi, komfortu jazdy, a także ułatwi dostęp mieszkańcom miejscowości Dobre do ośrodka gminnego oraz budynków użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole podstawowej w Dobrem będący siedzibą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobre oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem).

Planowanym efektem operacji będzie: powstanie 216 metrowego odcinka drogi, która uzyska kategorię drogi gminnej klasy dojazdowej.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Umową Nr 00150 -65151-UM0300553/19 zawartą w dniu 10 października 2019 r. przyznano pomoc z EFRROW w wysokości 74 527,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Całkowita wartość zadania: 117 126,79 zł


Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa Nr RPLU.05.02.00-06-0094/19-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/19

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Wilków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE. Cel główny projektu jakim zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Wilków poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza dzięki wykorzystaniu OZE wpisuje się w realizację celu szczegółowego osi priorytetowej 5 RPO WL: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Wartość projektu: 2 123 935,93
Wkład EFRR: 1 455 879,47

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wskaźnika rezultatu specyficznego dzięki głębokiej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii o 2 114,61 GJ/rok oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych m mocy 15,66 kW oraz systemu 3 powietrznych pomp ciepła niosąc za sobą ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.


Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0101/16-00

Nr konkursu RPLU.05.02.00-IŻ.00-06-001/16

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Wilków tj. Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. Wszystkie planowane do realizacji działania w projekcie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych i służą znacznej poprawie efektywności energetycznej budynków. Zakres projektu, obejmujący szeroki zakres prac (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) składają się na głęboką termomodernizacje energetyczną budynków.

Planowane efekty: Dzięki wykonaniu projektu i osiągnięciu zakładanych celów szczegółowych Urząd Gminy oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie staną się obiektami o niskim zapotrzebowaniu na energię.

 

Wartość projektu: 817 605,35

Wkład EFRR: 469 458,48


Tytuł projektu: „Odnawialne źródła energii w gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0065-16-00

Nr konkursu RPLU.04.01.00-IŻ-00-06-001/16

Cel projektu: Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną energooszczędna, wykorzystującą energię z odnawialnych źródeł, tj. słońca. Cel bezpośredni  inwestycji to zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celu  ogólnego: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wilków dzięki jej wielokierunkowemu rozwojowi przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Celem bezpośrednim jest wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej, wzrost efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Planowane efekty: Montaż nowych instalacji produkujących energię cieplną wpłynie na redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Wykonanie instalacji solarnych spowoduje obniżenie produkcji energii z dotychczasowych źródeł. Projekt wpłynie na poprawę powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalanie paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U.

 

Wartość projektu: 3 924 438,47

Wkład EFRR: 2 685 043,43

 

 

             Gmina Wilków przekazała szkołom podstawowym z terenu gminy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”.

Gmina Wilków realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego.

         Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

         Przystąpienie do projektu umożliwiło Gminie Wilków zakup 24 sztuk laptopów na łączną kwotę 53 106,48 zł dla 3 szkół , które znajdują się na terenie gminy.

Gmina Wilków przekazała szkołom podstawowym z terenu gminy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła”.

Gmina Wilków realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego.

         Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

         Przystąpienie do projektu umożliwiło Gminie Wilków zakup 27 sztuk laptopów na łączną kwotę 59 744,79 zł dla 3 szkół , które znajdują się na terenie gminy.

 


 

Tytuł projektu: „Klub Seniora w Gminie Wilków”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa  11 Włączenie społeczne

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Umowa Nr 192/RPLU.11.02.00-06-0013/20-00

Nr konkursu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20

Cel projektu: Celem głównym projektu pod nazwą „Klub Seniora w gminie Wilków” jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla 44 osób z terenu Gminy Wilków (28K, 16M), wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie do dnia 31.12.2022 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 osób oraz objęcie 4 osób usługami asystenckimi. W ramach projektu przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych poprzez realizację zajęć aktywizujących, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz usług asystenckich.

Planowane efekty: Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych oraz ograniczenia istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Wartość projektu: 623 675,00 zł

Wkład EFS: 516 875,00 zł