Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Zadanie publiczne obejmuje Szkołę Podstawową w Wilkowie oraz Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie.

            Całkowita wartość projektu wynosi 87 500 zł, w tym Gmina Wilków zapewnia 17 500 zł wkładu własnego.

            W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostanie zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113482L od km 0+000,00 do km 0+440,00 w msc. Dobre.
Dofinansowanie 179 583,00 zł
Wartość zadania 224 479,22 zł
Celem inwestycji jest przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych  związanych z likwidacją oraz przeciwdziałaniem powstawaniu osuwisk zagrażającym infrastrukturze publiczne, a także  ochrona wąwozu lessowego w ciągu drogi publicznej przed erozją gleby.