Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków w sprawie debaty nad "Raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 rok"

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.

„Raport o stanie Gminy Wilków za 2019 rok” został przedstawiony na sesji Rady Gminy Wilków w dniu 29 maja 2020 r.

Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 rok” na sesji, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 28aa. ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na temat Raportu winien zatem w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wilków pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia dostępny poniżej). RAPORT 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Wilków

 

                                                                                              /-/Tomasz Jakubowski