Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Informacja Wójta Gminy Wilków

Informacja Wójta Gminy Wilków

w sprawie bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informacja Wójta Gminy Wilków
w sprawie bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

 

Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Wilków informuje, że z bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mogą skorzystać:

- wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom tym może towarzyszyć opiekun jeżeli stan ich zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż);
- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2024 r. kończą 60 lat.

Bezpłatny transport będzie realizowany:

·         z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,

·         z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (transportu powrotnego).

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać:

·         osobiście w Urzędzie Gminy Wilków, pokój nr 107

·         telefonicznie pod nr tel. 81 828 10 02

·         pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminawilkow.pl

najpóźniej w terminie do 13 dnia przed dniem wyborów to jest do dnia  25 marca 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku gdy zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego ma dotyczyć tylko ponownego głosowania, zamiar można zgłosić do 5 dnia przed dniem ponownego głosowania.