Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

 LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków

 LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godzinie 11:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie LIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

- nr LIV/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,

- nr LV/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku,

- nr LVI/2022 z dnia 2022 roku,

- nr LVII/2022 z dnia 2022 roku,

- nr LVIII/2022 z dnia 2022 roku.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r
 4. Przedstawienie informacji z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022,
  2. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej   nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wilków na okres 5 lat położonej w miejscowości Zagłoba
  4. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2021
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie LIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy Wilków

                 Józef Błażejewski