Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.

LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie LXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

- LXI/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku,

- LXII/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilków

 

 

 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wilków za 2022 rok,
  2. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  4. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  5. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2023 – 2033,
  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2023.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie LXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.

 

 

              Przewodniczący Rady Gminy Wilków

                            Józef Błażejewski