Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Wilków - Daniel Kuś, że do dnia 7 października 2022 r. będzie prowadzony nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Wilków - Daniel Kuś, że do dnia 7 października 2022r. będzie prowadzony nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Wilków do 30.06.2023 r.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Wilków, w miejscowościach w których znajduje się ciek wodny lub zbiornik wodny.
 2. Szacunkowy koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 25.000 złotych brutto (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przydomowej oczyszczalni ścieków, uzależnionego od warunków geologicznych).
 3. Koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków to wartość podatku VAT + VAT od dotacji. Kwota wkładu własnego zostanie ustalona po wyłonieniu przez Gminę Wilków Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.
 4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji. Deklaracja jest również dostępna w Urzędzie Gminy Wilków.
 5. Deklaracje będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r.
 6. Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od uwarunkowań związanych z  uzyskanym dofinansowaniem.
 7. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 8. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. W przypadku współwłasności deklaracja musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.
 9. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 11. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wilków, a właścicielem/współwłaścicielami nieruchomości. Propozycja zawarcia umowy zostanie przedstawiona zainteresowanym osobom po uzyskaniu zapewnienia finansowania dla przedmiotowego zamierzenia. W przedmiotowej umowie zostaną również określone terminy realizacji i wysokość udziału finansowego.

UWAGA!!! Prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu

Odległość w metrach od

Osadnika

Drenażu

Granica posesji lub droga

2m

2 m

Dom mieszkalny

5 m

Studnia – ujęcie wody pitnej

15 m

30 m

Wodociąg

1,5m

1,5 m

Kable elektryczne

0,8

0,8m

Drzewa i krzewy

3 m