Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilków.

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilków.

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilków.

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021

Wójta Gminy Wilków

z dnia 06.09.2021 roku

 

w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilków.

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021. poz. 1372)  , zarządza się co następuje:

 

§1

 

Odwołuję z dniem 06.09.2021 r. od godz 09.30 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wilków.

 

§ 2

 

 Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Szefa GZZK w Wilkowie.

 

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.