Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarzadzenie nr 0050. 28 .2023

Wójta gminy wilków

z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1. pkt 16, art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z § 9 Uchwały Nr XL/281/2022 Rady Gminy Wilków z dnia 29  listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023", zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                      

                                                                                              Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w 2023 roku

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 roku, poz.1327 z późń.zm) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Wilków zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej może wchodzić po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Wilków zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranym po jednym kandydacie, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Wilków w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrany członek komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będzie mógł uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone § 9 Programu Współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2023 będącego załącznikiem do Uchwały Nr XL/281/2022 Rady Gminy Wilków z dnia 29 listopada 2022 roku.

 V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydatów na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego* / działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych*

*niepotrzebne skreślić

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie  do dnia 7 kwietnia 2023 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

 

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:

 

Telefon kontaktowy:

 

Kandydat jest przedstawicielem następujących

organizacji pozarządowych / podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego
Gminy Wilków w 2023 roku
w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego* /działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych *

 

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, w celach niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

Data i czytelny podpis

kandydata na członka Komisji:

 

 

Zgłaszam ww. kandydata na członka komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/ podmiotu *:

 

Pieczęć organizacji / podmiotu *

 

 

Podpisy członków Zarządu /osób upoważnionych do reprezentacji organizacji / podmiotu na zewnątrz:

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wilków, Wilków 62 A 24-313 Wilków,

2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@gminawilkow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w roku 2023.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pliki do pobrania

 • pdf Zarządzenie