Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Otwarty konkurs ofert - SPORT

Otwarty konkurs ofert - SPORT

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Zarzadzenie nr 0050. 6 .2023

Wójta gminy wilków

z dnia 18 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40), art. 4 ust. 1. pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XL/281/2022 Rady Gminy Wilków z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2022 r poz. 6236) , zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania publicznego :

1.Wójt Gminy Wilków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku polegającego na :

a) organizacji różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym zawodów sportowych, zajęć sportowych, zajęć szkoleniowych w zakresie czynnego upowszechniania sportu dla dzieci i młodzieży oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych i do udziału w zawodach sportowych dzieci i młodzieży oraz sportowej rywalizacji Gminy

b) organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy,

c) organizowaniu dzieciom i młodzieży zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań, np. zabawy, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu

d) współzawodnictwie szkół i aktywizacji środowiska dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji

2. Przy realizacji w/w zadania dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:

      a)  zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

 1. wynajem obiektów do prowadzenia zajęć sportowych
 2. transportu, noclegów, wyżywienia, diet zawodników 
 3. składek organizacyjnych, ubezpieczenia, szkoleń
 4. ekwiwalentów sędziowskich,
 5. kosztów utrzymania obiektów sportowych,
 6. zakupu nagród i dyplomów
 7. wynagrodzenia instruktorów i trenerów,
 8. inne uzasadnione koszty celem realizacji zadania.

II .Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2023 roku.

Na realizację ww. zadania publicznego w 2023 roku będącego przedmiotem konkursu Wójt Gminy Wilków przeznaczył wsparcie finansowe w postaci dotacji w wysokości 60 000 zł,

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji. W zależności od formy realizacji zadania podmiot uwzględnia w ofercie wkład własny finansowy. Za wkład własny finansowy rozumie się środki finansowe własne oferenta pozyskane przez niego z innych źródeł  niż budżet Gminy Wilków. Wkład osobowy rozumiany jest jako nieodpłatna, dobrowolna praca społeczna członków organizacji
  i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
 2. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz zapisy „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 3. Przyznanie dotacji może nastąpić na rzecz organizacji, podmiotów oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 i  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz, 1327 z późn. zm.), które zostaną wyłonione w toku postępowania konkursowego.
 4. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, musi być zgodne z przedmiotem jego działalności statutowej.
 5. W ramach przeznaczonych na realizację danego zadania środków finansowych Wójt Gminy Wilków zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na realizację jednego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. W przypadku, gdy suma kwot dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania, Wójt Gminy Wilków zastrzega sobie możliwość zmniejszenia tego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu konkursowym.
 8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.
 9.  Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz zawarta w jego wykonaniu pisemna umowa realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023r. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy.

2. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 25% z zachowaniem określonego kosztu nie dodając nowego. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

3. Środki pochodzące z dotacji na realizację zadania nie mogą być wykorzystywane na:

1) budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,

2) pokrycie deficytu działalności organizacji,

3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji zadania),

4) działalność polityczną i religijną,

5) finansowanie sportu wyczynowego, profesjonalnego (zawody, zgrupowania, szkolenia),

6) Poniesione przed terminem zawarcia umowy,

7) Poniesione po terminie realizacji zadania.

4. Zadanie obejmuje działania na rzecz mieszkańców Gminy Wilków.

5.Umownym miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Wilków ale zadanie jest realizowane również w miejscowościach w których organizowane będą zawody sportowe, imprezy, wycieczki zgodne z celem zadania.

6. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest wykonywać je rzetelnie, zgodnie z zawartą umową oraz zasadami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszelkie zmiany merytoryczne związane z zadaniem oraz termin i harmonogram jego wykonania, wymaga zmiany umowy.

8. Harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy.

9.Podmiot realizujący zadania ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne
i zalecenia dotyczące epidemii SARS-COV-2 w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.

10.W przypadku uczestniczenia w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami podmiot jest zobowiązany do zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2022 r poz. 2240 z późń.zm).

V Składanie ofert i wymagane dokumenty

1. Oferta winna spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę należy złożyć na formularzu, wraz z załącznikami, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057). Wzór oferty jest dostępny w Sekretariacie  Urzędu Gminy Wilków  oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w języku polskim.

3. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy.

4. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem, co do sposobu wypełniania oferty. W przypadku, gdy jakiekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy".

5. W ofercie wymagane i obowiązkowe jest wypełnienie w części III oferty pkt 6 - tabela, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

6. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.

7. Ofertę składa się w 1 egzemplarzu.

8. Podczas składania załączników w formie kserokopii należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, opisując każdą zapisaną stronę formułą: „Potwierdzam zgodność z oryginałem" wraz z podpisem i datą.

9. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru i zapisami statutu.

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) aktualny statut oferenta.

11. Na zamkniętej kopercie należy umieścić nazwę oferenta wraz z opisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022".

VI .Termin składania ofert

1 Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 9 lutego 2023 roku do godziny 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy Wilków, Wilków 61 A, 24- 313 Wilków

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wilków, a nie data stempla pocztowego.

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia,

4.  Z ważnych powodów konkurs może został odwołany przed upływem terminu do składania ofert.

VII .Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powoływaną każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert zgodnie z rozdziałem 9 „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Wilków w sali konferencyjnej.

3. W przypadku kompletności złożone oferty zostaną dopuszczone do zaopiniowania komisji konkursowej pod względem formalnym, sporządzenia na właściwym formularzu i złożenia w terminie. W przypadku braków i błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany (telefonicznie, e-mailem) do uzupełnienia informacji. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od zawiadomienia, Oferty niekompletne, które nie zostały uzupełnione w powyższym terminie  nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

4. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteria uwzględniające:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) poprawną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,

4) planowany przez oferenta wkład w tym osobowy, rzeczowy oraz świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5) ocenę realizacji zadań, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na te zadania.

6) w przypadku wspierania wykonywania zadań – planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

5. O wsparciu lub powierzeniu zadania i przyznaniu dotacji decyduje Wójt Gminy Wilków w terminie do 7  dni od dnia otwarcia ofert.

6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków oraz na stronie internetowej gminy. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilków  (pok. 205 Pan Marek Daczka tel. 607 531 001.

VIII . Z budżetu Gminy Wilków na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu - w roku 2022 wydatkowano kwotę 59 947,50  złotych.
W roku 2023 wydatkowano kwotę 0 zł.

IX . Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.

1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w złożonej ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, wybrany podmiot przedstawia aktualizację opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu działań do oferty realizacji zadania publicznego dostosowaną do kwoty przyznanej dotacji. Formularze stanowią załącznik do umowy.

2. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy po podpisaniu umowy z oferentem lub oferentami.

3. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego w formie papierowej złożone zostanie sprawozdanie z jego realizacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

4. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez podmiot rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych działań. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Wilków w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.