Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Zarzadzenie nr 0050. 16 .2023

Wójta gminy wilków

z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust.2 i  3 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XL/281/2022 Rady Gminy Wilków z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2022 r poz. 6236) ", zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023  ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Wilków nr 0050.6.2023
z dnia 18 stycznia 2023 roku  w zakresie :

a) organizacji różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym zawodów sportowych, zajęć sportowych, zajęć szkoleniowych w zakresie czynnego upowszechniania sportu dla dzieci i młodzieży oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych i do udziału w zawodach sportowych dzieci i młodzieży oraz sportowej rywalizacji Gminy,

b) organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy,

c) organizowanie dzieciom i młodzieży zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań, np. zabawy, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu

d) współzawodnictwo szkół i aktywizacje środowiska dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji

po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej rozstrzygnięto poprzez powierzenie realizacji
 i wsparcie realizacji  w/w  zadań i przyznania dotacji dla :

  1. Ludowego Klubu Sportowego” Wilki” , Szczekarków Kolonia 43, 24-313 Wilków
    w wysokości 57 000 zł
  2.  Uczniowskiego Klubu Sportowego „POWIŚLE” w Wilkowie, Wilków 66, 24-313 Wilków w wysokości 3 000 zł.  

§ 2.

Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu przekazania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3.

Zobowiązuje się wybrane podmioty  do przedstawienia dostosowanej do kwoty przyznanej dotacji zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu działań w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w § 4.

§ 4.

 O rozstrzygnięciu zawiadomić pisemnie oferentów oraz podać wyniki konkursu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  zarządzenia  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilków oraz  Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                           

 

Pliki do pobrania

  • pdf Rozstrzygnięcie