Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Rusza pomoc dla producentów chmielu

Rusza pomoc dla producentów chmielu

Rusza pomoc dla producentów chmielu – wnioski można składać do 12 sierpnia

Wójt Gminy Wilków - Daniel Kuś informuje iż Rolnicy uprawiający w 2020 r. lub w 2021 r. chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny, mogą składać wnioski o pomoc. Przyjmują je biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2022 r. Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku datą złożenia wniosku jest data nadania przesyłki.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jednak nie większej niż 5 ha.

Stawka pomocy wynosi:

  • 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.,
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 11 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 11 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków oraz ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Całkowita wysokość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym nie może przekroczyć 20.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych/obrotowych.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub na adres na: info@arimr.gov.pl.

Pomoc ma charakter pomocy de mnimis w rolnictwie.

Więcej informacji: otwórz