Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Sesja Rady Gminy Wilków

Sesja Rady Gminy Wilków

XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów:

- XXVIII/2020,

- XXVIX/2020

- XXX/2020.

  1. Podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilków,

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilków,

- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/103/2020 Rady Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania:     „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny – Dobre - Wilków na odcinku od km 0 + 000 do 0 + 630”,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

          Józef Błażejewski