Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wilków przysługuje w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wilków przysługuje w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

• bezrobocie,

• niepełnosprawność,

• ciężka lub długotrwała choroba,

• wielodzietność,

• alkoholizm lub narkomania,

• brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

• gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Wilków w pokoju 107.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Wilków Pok. 107.

Pliki do pobrania

  • docx Wzór Wniosku