Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XLI sesja Rady Gminy Wilków

XLI sesja Rady Gminy Wilków

XLI sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

XLI sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. XXXIX/2021 z dnia 12 maja 2021 r.,
 2. XL/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy przedstawionego przez Wójta Gminy Wilków:
 1. debata nad raportem o stanie gminy,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:
 1. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2020 rok, przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy,
 2. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wilków za 2020 rok,
 3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków,
 4. dyskusja nad w/w sprawozdaniami,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie,
 2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2021 – 2033,

c) w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.

10. Składanie interpelacji i zapytań.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 1. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Józef Błażejewski