Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

- Nr XXXVII/2021,

- Nr XXXVIII/2021.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2021,
  3. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowie,
  4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020,
  5. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  6. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie za rok 2020 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Wilków,
  7. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wilków za rok 2020,
  8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020,
  9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020,
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie sesji.