Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 11:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu

- Nr XXXIII/2020,

- Nr XXXV/2020.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Wilków w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Uchwalenie budżetu Gminy Wilków na 2021 rok:
  1.  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
  3. odczytanie opinii komisji Rady Gminy Wilków,
  4. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  2. sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020
  3. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków w 2021 roku,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/81/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Wilków,
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/40/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie podziału Sołectwa Majdany – Szkuciska oraz nadania statutów nowoutworzonym sołectwom,
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024,
  7. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Szczekarkowie.

 

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.