Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2021 ROKU

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 poz.  1439 ze zm.) zawiadamiamy, że uchwałą Rady Gminy Wilków Nr XXXVIII/185/2021 z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty ( Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 12 marca  2021 r poz. 1218) -została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z wyżej wymienionymi uchwałami od 1 kwietnia 2021 roku stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

12  zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;

24 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego  zbierania odpadów

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty. Z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy nr konta, na który należy przelewać środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami: Nr  53 8731 0001 0200 0055 2000 0090, podając w tytule wpłaty (przelewu) „za odpady - .. kwartał … roku, dotyczy nieruchomości”. Wpłaty można dokonać również gotówką w kasie Urzędu Gminy Wilków albo u sołtysa.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 ) oraz aktami prawa miejscowego roku, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów zostanie wydana z urzędu decyzję, określająca wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.