Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zarządzenie Wójta Gminy Wilków

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Wilków w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 120.73.2020
Wójta Gminy Wilków
z dnia 1 grudnia 2020 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Wilków w zamian za
dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 roku


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 14, art. 129 § 1 oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz.U z 2019r, poz. 1040 ze zm) zarządzam, co następuje:
§1.
Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Wilków w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.