Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zarządzenie

Zarządzenie

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Wilków z dnia 26 lutego 2024 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.  26 .2024

Wójta Gminy Wilków

z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2024 roku  w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3 pkt. 2 oraz art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm), § 18 Statutów Sołectw w Gminie Wilków stanowiących załączniki do uchwały nr XV/81/2004 Rady Gminy Wilków z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Wilków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 118 poz. 1813 z późn.zm) oraz § 18 Statutów Sołectw stanowiących załączniki do uchwały nr XIV/40/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Majdany - Szkuciska oraz nadania statutów nowoutworzonym sołectwom (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 207 poz. 3319 z późń.zm) zarządzam, co następuje:

§1.

W zarządzeniu nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Określam nowy termin i godzinę zebrań w sołectwie Lubomirka, Machów i Zastów Polanowski jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Wilków i podlega ogłoszeniu co najmniej 7 dni przed wyznaczonymi terminami zebrań na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw, na stronie internetowej oraz BIP Gminy Wilków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Miejsce, termin i data zebrań wiejskich wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Wilków

na lata 2024-2029