Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków INFORMACJA Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

INFORMACJA Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

INFORMACJA

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązekpodpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Wilków.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt ma obowiązek kontrolowania posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.