Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Wybór ławników

Wybór ławników

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 23 maja 2023 roku o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

Informacja

Przewodniczącego Rady Gminy

z dnia 23 maja 2023 roku

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

 

            Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2019-2023 Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Wilków  o wybranie 2 ławników dla Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na kadencję 2024-2027:

1. 0 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

2. 2 ławników do orzekania w pozostałych sprawach

Przy wyborach na ławników mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U nr 121, poz. 693 ze zm) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

W związku z powyższym informuję, że rozpoczęto nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO ( art. 158 w/w ustawy) :

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ ( art. 159 w/w ustawy):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz 
  w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ RADZIE GMINY:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną  po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia
   27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego,

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

Uwaga!

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji- opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Koszty opłaty za:

 • wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa,
 • badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.  

Rada Gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Kartę zgłoszenia oraz inne druki wydaje oraz szczegółowych informacji   w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy  w Wilkowie , Wilków 62 A  , w godzinach pracy Urzędu; tel. 81 828 10 02 w. 206

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.

 

 Wyborów ławników Rada Gminy Wilków dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023roku.

 

           Przewodniczący Rady Gminy

              /-/ Józef Błażejewski