Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 9:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

- Nr XXV/2020.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Przyjęcie sprawozdań za 2019 rok z realizacji:
 1. Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019,
 2. Z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie za rok 2019 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Wilków,
 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie za rok 2019 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Wilków ,
 1. Z przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019
 1. dyskusja,
 2.  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wilków za rok 2019,
 1. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019,

a ) dyskusja,

b ) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019,

 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXI/96/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy Wilków na okres 6 lat położonego w miejscowości Kępa Chotecka.
  3. w sprawie współdziałania Gminy Wilków z Gminą Karczmiska w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie
  4. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie sesji.