Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania

Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania

Umowa dotacji nr 127/2021/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków” jest dotowana na podstawie umowy nr 127/2021/D/OZ z dnia 6.09.2021r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa pożyczki nr 35/2019/P/NZS

Gmina Wilków informuje, że na podstawie umowy pożyczki Nr 35/2019/P/NZS z dnia 23.10.2019r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzymaliśmy pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie. Wysokość pożyczki wynosi 440 000,00zł. ( słownie zł. czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Umowa dotacji nr 174/2019/D/OP

Gmina Wilków informuje, że na podstawie umowy dotacji nr 174/2019/D/OP z dnia 31.10.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn.: „Ścieżka edukacyjna wokół budynku Urzędu Gminy Wilków”. Wartość zadania wynosi 35 856,18 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. 17 928,09 zł

Umowy dotacji nr 133/2018/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 133/2018/D/OZ z dnia 22.05.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Umowa dotacji nr 144/2017/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 144/2017/D/OZ z dnia 18.05.2017 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1–Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Umowa dotacji nr 191/2016/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  na terenie gminy Wilków  jest dotowana na podstawie umowy nr 191/2016/D/OZ z dnia 07-06-2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „system – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1- usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Umowa pożyczki nr 104/2014/P/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Rogowie” dofinansowana jest na podstawie umowy pożyczki Nr 104/2014/P/OZ w miesiącu październiku 2014r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Umowa pożyczki nr 41/2013/P/OZ

Gmina Wilków informuje że, realizacja zadania „Rekultywacja i zamknięcie międzygminnego składowiska odpadów innych niżniebezpieczne i obojętne w Rogowie” zgodnie z umowa pożyczki Nr 41/2013/P/OZ z dn.31.07.2013r. z WFOŚi GW w Lublinie a GminąWilków i umowąpożyczki Nr 42/2013/P/OZ z dn. 31.07.2013z WFOŚi GW w Lublinie a GminąKarczmiska . Całkowity koszt zadania wynosi 278.827,40  kwota pożyczki dla Gminy Wilków 105.954  , kwota pożyczki dla Gminy Karczmiska 116.529 

Umowa dotacji nr 209/2013/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Umowa dotacji nr 365/2012/GW

Gmina Wilków informuje, że realizuje zadanie pn. „Zakup i montaż stacji usuwania azotanów na ujęcie wody w Rogowie w ramach likwidacji skutków powodzi w 2010r. „ jest dotowane w ramach umowy Nr 365/2012/GW z dnia 08.10.2012r. zawartej z WFOŚiGW w Lublinie. Koszt całkowity zadania wynosi  64.343,76 zł. Dotacja z WFOŚiGW wynosi  61.650,00 zł.

Umowy dotacji nr 374/2011/D/GW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z usprawnieniem hydrantów i zasuw sieciowych uszkodzonych podczas powodzi 2010r.” jest dotowana w ramach  umowy nr 374/2011/D/GW  z dnia 18 listopada 2011r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 140 716,53 zł  obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez Rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z usprawnieniem hydrantów i zasuw sieciowych.

Umowa dotacji nr 254/2011/D/OW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Wykonanie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zamian za zniszczoną podczas powodzi przepompownię ścieków i kanalizację w Zagłobie” jest dotowana w ramach  umowy nr 254/2011/D/OW  z dnia 8 sierpnia  2011r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 343 357,82 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez wykonanie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną .

Umowa dotacji nr 347/2010/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Zakup pojemnika na odpady komunalne ” jest dotowana w ramach  umowy nr 347/2010/D/OZ  z dnia 9 listopada  2010r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 42 602,40 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez zakup 400 szt. pojemników 110Li 20 szt. o pojemności 1100 l. w miejsce zniszczonych przez powódź.

Umowa dotacji nr 224/2010/D/GW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Odbudowa stacji hydroforowej i wodociągu w Lubomirce oraz przepompowni w Podgórzu, uszkodzonych w czasie powodzi  w 2010 r.” jest dotowana w ramach  umowy nr 224/2010/D/GW  z dnia 2 sierpnia 2010r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 400 000 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania w celu przywrócenia właściwego stanu urządzeń służących ujmowaniu, uzdatnianiu oraz rozprowadzaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Umowa dotacji nr 291/2010/D/0W

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Zakup samochodu asenizacyjnego” jest dotowana w ramach  umowy nr 291/2010/D/0W  z dnia 29 września 2010r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 109 800 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez zapewnienie ciągłości odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy Wilków zakupionym samochodem do przewozu nieczystości płynnych na podwoziu DAF ze zbiornikiem na ścieki o poj.11m³.

Umowa dotacji nr 224/2010/D/GW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kol. Szczekarków” jest dotowana w ramach  umowy nr 224/2010/D/GW  z dnia 2 sierpnia 2010r. oraz aneksu nr 2 z dnia 23 grudnia 2010 r. zawartego z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 65 581,98 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców osiedla.

Umowa dotacji nr 288/2012/6W

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Płukanie sieci wodociągowej zalanej podczas powodzi w 2010 r. z ujęcia Lubomirka” jest dotowana na podstawie umowy nr 288/2012/6W  z dnia 30 sierpnia 2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania 241 550 zł ,obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania w celu przywrócenia dostarczania wody spełniającej normy jakościowe.

Umowa dotacji nr 395/2012/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków uszkodzonych podczas powodzi na terenie gminy Wilków”jest dotowana na podstawie umowy nr 395/2012/D/OZ z dnia 26-10- 2012 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Umowa dotacji nr 229/2011/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków uszkodzonych podczas powodzi na terenie gminy Wilków”jest dotowana na podstawie umowy nr 229/2011/D/OZ z dnia 28 czerwca 2011 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.