Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania XXVII Sesja Rady Gminy Wilków

XXVII Sesja Rady Gminy Wilków

XXVII sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie 900 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy przedstawionego przez Wójta Gminy Wilków,
 1. debata nad raportem o stanie gminy,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok:
 1. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok, przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy,
 2. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wilków za 2019 rok,
 3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków,
 4. dyskusja nad w/w sprawozdaniami,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019;
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków
 1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków w 2019 roku
 2. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie,

b) w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.,

c) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wilków,

d) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez koalicję Polska Wolna od 5G.

10. Składanie interpelacji i zapytań;

11. Sprawy różne i wolne wnioski;

 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 

       Tomasz Jakubowski